Deklaracja dostępności cyfrowej
STRONA: 1 z 1
Wprowadził: Mikołaj Różański   |  Data wpisu: 2021-03-26  |  Data wytw.: 2021-03-26
Drukuj

Wojewódzki Szpital Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej szpital-psychiatryczny.swiecie.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego szpital-psychiatryczny.swiecie.pl

Data publikacji strony internetowej: 2013.10.21

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021.03.25.

Strona internetowa jest w przeważającej większości zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Zawiera jednak pewne niezgodności lub wyłączenia wymienione poniżej. Mogą zdarzyć się sytuacje, że niektóre dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

  • pochodzą z różnych źródeł,
  • zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia 2021.03.26. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrową strony prosimy o kontakt z:

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności proszę przesyłać na adres koordynatora: i.jackowska@szpital-psychiatryczny.swiecie.pl.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu, ul. Sądowa 18 prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów w 16 budynkach, w skład który wchodzą:

Izba Przyjęć, Budynek Pracowni Diagnostycznych, Laboratorium, Budynek Administracji, Budynki Oddziałów: I/II, IIIA/IIIB, IV/V, VII/X, IXA/IXB, IXC/XIII, XIA/XIB, XIV, XVI, Oddział Rotacyjny, Budynek Poradni Specjalistycznych, Budynek Kuchni/Stołówki, Budynek Świetlicy.

Budynek Izby Przyjęć posiada 2 wejścia: schody, pochylnia – umożliwiająca swobodny dostęp do pomieszczeń.

Budynek Pracowni Diagnostycznych, Laboratorium posiada 3 wejścia: schody, pochylnia.

Budynek Administracji posiada 1 wejście: schody.

Budynek Oddziału I/II (w trakcie remontu) posiada 3 wejścia: schody, szyb windowy zewnętrzny w budowie.

Budynek Oddziału IIIA/IIIB posiada 3 wejścia: schody.

Budynek Oddziału IV/V posiada 3 wejścia: schody.

Budynek Oddziału VII/X posiada 3 wejścia: schody.

Budynek Oddziału IXA/IX B posiada 2 wejścia: schody.

Budynek Oddziału IXC/XIII posiada 2 wejścia: schody.

Budynek Oddziału XIA/XIB posiada 2 wejścia: schody.

Budynek Oddziału XIV posiada 2 wejścia: schody, pochylnia.

Budynek Oddziału XVI posiada 3 wejścia:schody, windna wewnętrzna w budynku między piętrami.

Budynek Oddziału Rotacyjnego posiada 2 wejścia: schody.

Budynek Poradni Specjalistycznych posiada 2 wejścia: schody, pochylnia.

Budynek Kuchni, Stołówki posiada 2 wejścia: schody z winda zewnętrzna, winda wewnętrzna.

Świetlica (w trakcie remontu) posiada 2 wejścia: schody, pochylnia w budowie.

Do wszystkich budynków, które nie są wyposażane w windę, istnieje możliwość wniesienia osób z niepełnosprawnościami przez pracowników szpitala na noszach lub na krzesełku transportowym.

Osobom ze szczególnymi potrzebami zapewniona jest możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób (oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji).

Toalety dla niepełnosprawnych wyposażone są w dodatkowe sprzęty ułatwiające wykonanie czynności higienicznych osobom poruszającym się na wózku.

Do szpitala możliwy jest wstęp z psem asystującym w celu udzielenia pacjentowi korzystającemu z psa asystującego.

Szpital nie posiada pętli indukcyjnych.

Szpital nie posiada miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Raport o stanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony - link 

Link otworzy się w nowej zakładce (plik *.pdf, j. polski, rozmiar: 107 kb).

Podmiot publikujący: Woj. Szp. dla Nerwowo i Psych. Chorych im.dr Józefa Bednarza w Świeciu
Zatwierdził do publ.: Dariusz Rutkowski Wytworzył: Mikołaj Różański
Rejestr zmian: link do rejestru

Ilość załadowań tej pozycji menu: 6778
Ilość dokumentów w dziale: 1