Dyrekcja szpitala
STRONA: 1 z 1
Wprowadził: inż. Karolina Semrau   |  Data wpisu: 2019-01-29  |  Data wytw.: 2019-01-29
Drukuj

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza kurs na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu

 

ZARZĄD

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

 

ogłasza konkurs na stanowisko

dyrektora

Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych

im. dr J. Bednarza

ul. Sądowa 18, Świecie

 

Do konkursu może przystąpić osoba posiadająca kwalifikacje do zajmowania stanowiska określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.), tj.:

 1. posiada wykształcenie wyższe;

 2. posiada wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków dyrektora;

 3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy;

 4. nie została prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie.

Kandydat zgłaszający się do konkursu winien przedstawić:

 1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;

 2. kserokopie dokumentów stwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska;

 3. opisany przebieg pracy zawodowej;

 4. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe;

 5. koncepcję pracy na stanowisku objętym konkursem;

 6. zaświadczenie o niekaralności wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed datą ukazania się niniejszego ogłoszenia;

 7. zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Ofertę należy przesłać w ciągu 20 dni od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia na adres Departamentu Zdrowia Urząd Marszałkowski, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń lub złożyć
w biurze podawczo-kancelaryjnym, w następujący sposób:

W kopercie z adresem Departamentu oraz adnotacją: „Nie otwierać” i dopiskiem: „Konkurs na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
w Świeciu
” należy umieścić:

- ofertę w zaklejonej kopercie opatrzonej imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata, w tym adresem e-mail, nr telefonu,

- zgodę na przetwarzanie danych osobowych wg załącznika do ogłoszenia.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 56 621-25-07.

Rozmowy kwalifikacyjnej odbędą się w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, w lutym- marcu br., o czym kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu można uzyskać
w godzinach pracy:

 1. administracji Szpitala, ul. Sądowa 18, Świecie;

 2. Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, Toruń.

Podmiot publikujący: Woj. Szp. dla Nerwowo i Psych. Chorych im.dr Józefa Bednarza w Świeciu
Zatwierdził do publ.: mgr Dariusz Rutkowski Wytworzył: inż. Karolina Semrau
Rejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: inż. Karolina Semrau   |  Data wpisu: 2013-10-21  |  Data wytw.: 2013-10-21
Drukuj
Stanowisko: p.o. Dyrektora
Osoba: mgr Ewa Lewicka
Telefon: 52 33 08 301
Fax: 52 33 24 541
Email:

sekretariat@szpital-psychiatryczny.swiecie.pl

Podmiot publikujący: Woj. Szp. dla Nerwowo i Psych. Chorych im.dr Józefa Bednarza w Świeciu
Zatwierdził do publ.: mgr Dariusz Rutkowski Wytworzył: inż. Karolina Semrau
Rejestr zmian: link do rejestru
Wprowadził: inż. Karolina Semrau   |  Data wpisu: 2013-10-20  |  Data wytw.: 2013-10-20
Drukuj
Stanowisko:  Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
Osoba:

lek. med. Sławomir Biedrzycki

Telefon:

52 33 08 302

Fax: 52 33 24 541
Email:

sekretariat@szpital-psychiatryczny.swiecie.pl

Podmiot publikujący: Woj. Szp. dla Nerwowo i Psych. Chorych im.dr Józefa Bednarza w Świeciu
Zatwierdził do publ.: mgr Dariusz Rutkowski Wytworzył: inż. Karolina Semrau
Rejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: inż. Karolina Semrau   |  Data wpisu: 2013-10-20  |  Data wytw.: 2013-10-20
Drukuj
Stanowisko:  Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych
Osoba:

mgr Ewa Lewicka

Telefon:

52 33 08 398

Fax:

52 33 24 541

Email:

elewicka@szpital-psychiatryczny.swiecie.pl

Podmiot publikujący: Woj. Szp. dla Nerwowo i Psych. Chorych im.dr Józefa Bednarza w Świeciu
Zatwierdził do publ.: mgr Dariusz Rutkowski Wytworzył: inż. Karolina Semrau
Rejestr zmian: brak zmian

Ilość załadowań tej pozycji menu: 4921
Ilość dokumentów w dziale: 4